2+

Об’єкт 781 — радянська дослідна бойова машина підтримки танків. Розроблена в конструкторському бюро Челябінського тракторного заводу на базі основного танка Т-72Б. Серійно не вироблялась.

Ідея створення машини нового класу виникала з 1957 року, ще тоді було відмічено, що ЗСУ-57-2 ефективно може працювати по наземних цілях при зачистці вулиць.
Пізніше при веденні бойових дій в Афганістані, показала свою ефективність бойова машина піхоти БМП-2, а доповнювала її зенітна самохідна установка ЗСУ-23-4, вогонь якої ефективно пригнічував відкрито розташовану живу силу противника, а також легкі укриття. Таким чином виникла ідея створення машини, що поєднувала б у собі бронювання танка, можливості перевозити особовий склад як бойова машина піхоти, а також мати ефективне озброєння для дій проти живої сили, як у ЗСУ.

У 1984 році Військовою академією бронетанкових військ були представлені перші креслення майбутньої бойової машини. У кресленнях були представлені різні компонувальні варіанти, проте всі машини базувалися на шасі танка Т-72.
У той же час ЦНДІ «Точного машинобудування» створював подібну машину на базі легкого танка «Об’єкт 934», проте роботи далі дослідного зразка не просунулися.
Після наради, проведеної в 1985 році, за рішенням головнокомандувача сухопутними військами СРСР розробка БМПТ була включена в план НДДКР на 1986-1990 роки.

Розробка нового типу машини була доручена конструкторському бюро Челябінського тракторного заводу.

Озброєння бойової машини розробляло Тульське Конструкторське бюро приладобудування. Загальне компонування і випробування дослідних зразків виконував 38 НДІ та БТ.

Одним з розроблених варіантів була бойова машина підтримки танків «Об’єкт 781» (іноді іменується як «Об’єкт 781 варіант А», «Об’єкт 781 збірки 6»). Паралельно з нею розроблявся і інший варіант: «Об’єкт 782».
У 1987 році були виготовлені два дослідні зразки машини.
Спільно з «Об’єктом 782» машина проходила випробування в Чебаркульському навчальному центрі.

За результатами випробувань для подальшої роботи було обрано варіант «Об’єкт 781», проте настав 1991 рік, з розвалом Радянського Союзу всі роботи по «Об’єкту 781» були припинені.

Екіпаж 7 чоловік. У передній частині корпусу розміщувалися місця для механіка-водія і двох гранатометників. У середній частині знаходилося бойове відділення з місцями для оператора і командира машини. Для прикриття машини з флангів по бортах корпусу встановлювалися місця для двох кулеметників. Теоретично два гранатометчика мали можливість спішування з машини, проте на практиці ця функція була складно реалізованою.

Для реалізації всіх поставлених завдань, корпус машини був істотно змінений. Над ходовою частиною були сконструйовані герметичні відсіки, для розміщення в них гранатометів. На даху корпусу встановлювалися два незалежних бойових модуля. У кожному модулі розміщувалася 30-мм автоматична гармата 2А72, здатна боротися з закритими цілями, і спарений з нею 7,62-мм кулемет ПКТ. Боєкомплект, що возить становить 1100 пострілів калібру 30-мм, 2000 патронів до кожного кулемета і по 300 пострілів для кожного 40-мм автоматичного гранатомета.
На правому бойовому модулі додатково встановлювалися 6 пускових установок з ПТУР «Конкурс-М» або «Корнет». На додаток до модулів, на корпусі бойової машини встановлювалися дві курсові автономні установки з 7,62-мм кулеметами ПКТ і 40-мм автоматичними гранатометами «Балкан», що дозволяли знищувати живу силу противника, що представляє небезпеку для танкових підрозділів. Крім того встановлювалася одна незалежна установка з 7,62-мм кулемтом ПКТ. Машина забезпечувала ведення вогню одночасно по шести цілям.

ТТХ:
Екіпаж, чол.: 5
Десант, чол.: 2

Роки розробки: з 1986 по 1991
Роки виробництва: 1987
Кількість випущених, шт.: 2

Тип броні: противоснарядна

Озброєння:
— 2 х 30-мм 2А72
Боєкомплект гармати 1100
Кути ГН, град.: 360
Дальність стрільби, км:
— до 2,5 Кулемети 5х7,62-мм ПКТ

Інше озброєння:
— 2 х 40-мм АГ «Балкан»

__________________________________________________________________

БМПТ «Рамка» Объект 781 вариант «А»

Объект 781 — советская опытная боевая машина поддержки танков. Разработана в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода на базе основного боевого танка Т-72Б. Серийно не производилась.

Идея создания машины нового класса возникала с 1957 года, еще тогда было замечено, что ЗСУ-57-2 эффективно может работать по наземным целям при зачистке улиц.
Позже при ведении боевых действий в Афганистане, показала свою эффективность боевая машина пехоты БМП-2, а дополняла ее зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4, огонь которой эффективно подавлял открыто расположенную живую силу противника, а также легкие укрытия. Таким образом возникла идея создания машины, сочетала бы в себе бронирования танка, возможности перевозить личный состав как боевая машина пехоты, а также иметь эффективное вооружение для действий против живой силы, как в ВСУ.

В 1984 году Военной академией бронетанковых войск были представлены первые чертежи будущей боевой машины. В чертежах были представлены различные компоновочные варианты, однако все машины базировались на шасси танка Т-72.
В то же время ЦНИИ «Точного машиностроения» создавал подобную машину на базе легкого танка «Объект 934», однако работы дальше опытного образца не продвинулись.
После совещания, проведенного в 1985 году, по решению главнокомандующего сухопутными войсками СССР разработка БМПТ была включена в план НИОКР на 1986-1990 годы.

Разработка нового типа машины была поручена конструкторскому бюро Челябинского тракторного завода.

Вооружение боевой машины разрабатывало Тульское Конструкторское бюро приборостроения. Общая компоновка и испытания опытных образцов выполнял 38 НИИ и БТ.

Одним из разработанных вариантов была боевая машина поддержки танков «Объект 781» (иногда именуется как «Объект 781 вариант А», «Объект 781 сборки 6»). Параллельно с ней разрабатывался и другой вариант: «Объект 782».
В 1987 году были изготовлены два опытных образца машины.
Совместно с «Объектом 782» машина проходила испытания в Чебаркульському учебном центре.

По результатам испытаний для дальнейшей работы был выбран вариант «Объект 781», однако наступил 1991 год, с развалом Советского Союза все работы по «Объекта 781» были прекращены.

Экипаж 7 человек. В передней части корпуса размещались места для механика-водителя и двух гранатометчиков. В средней части находилось боевое отделение с местами для оператора и командира машины. Для прикрытия машины с флангов по бортам корпуса устанавливались места для двух пулеметчиков. Теоретически два гранатометчика имели возможность спешивания из машины, однако на практике эта функция была сложно реализованной.

Для реализации всех поставленных задач, корпус машины был существенно изменен. Над ходовой частью были сконструированы герметичные отсеки для размещения в них гранатометов. На крыше корпуса устанавливались два независимых боевых модуля. В каждом модуле размещалась 30-мм автоматическая пушка 2А72, способна бороться с закрытыми целями, и спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТ. Боекомплект, что возит составляет 1100 выстрелов калибра 30-мм, 2000 патронов к каждому пулемета и по 300 выстрелов для каждого 40-мм автоматического гранатомета.
На правом боевом модуле дополнительно устанавливались 6 пусковых установок с ПТУР «Конкурс-М» или «Корнет». В дополнение к модулям, на корпусе боевой машины устанавливались две курсовые автономные установки с 7,62-мм пулеметами ПКТ и 40-мм автоматическими гранатометами «Балкан», которые позволяли уничтожать живую силу противника, представляет опасность для танковых подразделений. Кроме того устанавливалась одна независимая установка с 7,62-мм кулемтом ПКТ. Машина обеспечивала ведение огня одновременно по шести целям.

ТТХ:
Экипаж, чел .: 5
Десант, чел .: 2

Годы разработки: с 1986 по 1991
Годы производства: 1987
Количество выпущенных, шт .: 2

Тип брони: противоснарядным

вооружение:
— 2 х 30-мм 2А72
Боекомплект пушки 1100
Углы ГН, град .: 360
Дальность стрельбы, км:
— до 2,5 Пулеметы 5х7,62 мм ПКТ

Другое вооружение:
— 2 х 40 мм АГ «Балкан»

2+

от admin